Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Testni resurs


Opis resursa:

  • Ovo je testni resurs za potrebe testiranja Java aplikacije sa sustavom AAI@EduHr

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • App Stream d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://asoo-test.appstream.eu/asoo/index.html

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://asoo-test.appstream.eu/asoo/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://asoo-test.appstream.eu/asoo/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnTestiranje
dcTestiranje
displayNameTestiranje
facsimileTelephoneNumberTestiranje
givenNameTestiranje
homePostalAddressTestiranje
homeTelephoneNumberTestiranje
hrEduOrgMailTestiranje
hrEduOrgMemberTestiranje
hrEduOrgMobileTestiranje
hrEduOrgOIBTestiranje
hrEduOrgPolicyURITestiranje
hrEduOrgTypeTestiranje
hrEduOrgUniqueNumberTestiranje
hrEduOrgURLTestiranje
hrEduPersonAcademicStatusTestiranje
hrEduPersonAffiliationTestiranje
hrEduPersonCardNumTestiranje
hrEduPersonCommURITestiranje
hrEduPersonDateOfBirthTestiranje
hrEduPersonExpireDateTestiranje
hrEduPersonExtensionNumberTestiranje
hrEduPersonGenderTestiranje
hrEduPersonGroupMemberTestiranje
hrEduPersonHomeOrgTestiranje
hrEduPersonOIBTestiranje
hrEduPersonPersistentIDTestiranje
hrEduPersonPrimaryAffiliationTestiranje
hrEduPersonPrivacyTestiranje
hrEduPersonProffesionalStatusTestiranje
hrEduPersonRoleTestiranje
hrEduPersonScienceAreaTestiranje
hrEduPersonStaffCategoryTestiranje
hrEduPersonStudentCategoryTestiranje
hrEduPersonTitleTestiranje
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberTestiranje
lTestiranje
labeledURITestiranje
mailTestiranje
mobileTestiranje
oTestiranje
ouTestiranje
postalAddressTestiranje
postalCodeTestiranje
preferredLanguageTestiranje
pwdPolicySubentryTestiranje
roomNumberTestiranje
schacHomeOrganizationTypeTestiranje
schacUserPresenceIDTestiranje
snTestiranje
streetTestiranje
telephoneNumberTestiranje
uidTestiranje
uidNumberTestiranje
userCertificateTestiranje
wtAdminTypeTestiranje

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Support; E-mail: support@appstream.euNatrag na popis