Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pregled atributa

Na ovoj stranici navedeni su svi atributi definirani u hrEduPerson i hrEduOrg imeničkim shemama, a uz svaki atribut dan je kratki opis sa sljedećim podacima:

    Naziv atributa - ime atributa na hrvatskom jeziku
    LDAP naziv - naziv atributa u LDAP imeniku
    Kategorija - atribut može biti obvezan ili opcionalan
    Mogući broj vrijednosti - može li navedeni atribut u LDAP imeniku imati jednostruku (1) ili višestruku (n) vrijednost

Klikom na naziv atributa dobit ćete detaljne podatke o odabranom atributu.

hrEduPerson shema:

Naziv atributaLDAP nazivKategorijaMogući broj vrijednosti
Korisnička oznakahrEduPersonUniqueIDobvezan1
Identifikator korisnika u ustanoviuidobvezan1
ZaporkauserPasswordobvezan1
Ime i prezimecnobvezann
Prezimesnobvezann
ImegivenNameobvezann
Elektronička adresamailobvezann
Telefonski brojtelephoneNumberopcionalann
Lokalni telefonski brojhrEduPersonExtensionNumberopcionalann
Broj mobilnog telefonamobileopcionalann
Fax brojfacsimileTelephoneNumberopcionalann
Brojčani identifikator osobehrEduPersonUniqueNumberobvezann
OIBhrEduPersonOIBobvezan1
Datum rođenjahrEduPersonDateOfBirthopcionalan1
SpolhrEduPersonGenderopcionalan1
SlikajpegPhotoopcionalann
CertifikatuserCertificateopcionalann
URI adresalabeledURIopcionalann
Stručni statushrEduPersonProfessionalStatusopcionalan1
ZvanjehrEduPersonAcademicStatusopcionalan1
Područje znanostihrEduPersonScienceAreaopcionalann
Povezanost s ustanovomhrEduPersonAffiliationobvezann
Temeljna povezanost s ustanovomhrEduPersonPrimaryAffiliationobvezan1
Vrsta studentahrEduPersonStudentCategoryopcionalan1
Datum isteka temeljne povezanostihrEduPersonExpireDateobvezan1
Položaj u ustanovihrEduPersonTitleopcionalan1
Uloga u ustanovihrEduPersonRoleopcionalann
Vrsta posla u ustanovihrEduPersonStaffCategoryopcionalann
Pripadnost grupihrEduPersonGroupMemberopcionalann
Naziv matične ustanoveoobvezann
Oznaka matične ustanovehrEduPersonHomeOrgobvezan1
Organizacijska jedinicaouopcionalann
Broj soberoomNumberopcionalann
Poštanska adresapostalAddressobvezan1
Mjesto (lokalitet)lobvezan1
Poštanski brojpostalCodeopcionalan1
Ulica i kućni brojstreetopcionalan1
Kućna poštanska adresahomePostalAddressopcionalann
Kućni telefonski brojhomeTelephoneNumberopcionalann
Desktop uređajhrEduPersonCommURIopcionalann
Oznaka privatnostihrEduPersonPrivacyopcionalann
Trajna korisnička oznakahrEduPersonPersistentIDobvezan1
Mrežno imedisplayNameopcionalan1
Mrežna oznaka korisnikaschacUserPresenceIDopcionalann
Broj karticehrEduPersonCardNumopcionalann

hrEduOrg shema:

Naziv atributaLDAP nazivKategorijaMogući broj vrijednosti
Naziv ustanoveoobvezann
Identifikator ustanovedcobvezann
Brojčani identifikator ustanovehrEduOrgUniqueNumberobvezann
OIB ustanovehrEduOrgOIBobvezan1
Poštanska adresapostalAddressobvezann
Mjesto (lokalitet)lobvezann
Poštanski brojpostalCodeopcionalann
Ulica i kućni brojstreetopcionalann
Telefonski brojtelephoneNumberopcionalann
Fax brojfacsimileTelephoneNumberopcionalann
Broj mobilnog telefonahrEduOrgMobileopcionalann
Elektronička adresahrEduOrgMailobvezann
Tip ustanovehrEduOrgTypeobvezan1
Pripadnost ustanovihrEduOrgMemberopcionalan1
URL adresa ustanovehrEduOrgURLobvezan1
URI adresa politikehrEduOrgPolicyURIopcionalann
URI-tip ustanoveschacHomeOrganizationTypeopcionalann