Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

 • Repozitorij će se koristiti kao rješenje za pohranu završnih radova studenata i doktorskih disertacija opisanih metapodatkovnim opisom koji propisuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, na temelju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također, repozitorij će se koristiti za prikupljanje i trajnu pohranu digitalne građe, te diseminaciju različitih digitalnih objekata koji su nastali kao rezultat djelovanja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njezinih zaposlenika. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu će koristiti mogućnost objave sadržaja u otvorenom pristupu u namjeri da poveća vidljivosti objavljenih sadržaja i samog Stomatološkog fakulteta kao visokoškolske ustanove.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.sfzg.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vesna Borić; E-mail: boric@sfzg.hrNatrag na popis