Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Repozitorij će se koristiti kao rješenje za pohranu završnih radova studenata i doktorskih disertacija opisanih metapodatkovnim opisom koji propisuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, na temelju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također, repozitorij će se koristiti za prikupljanje i trajnu pohranu digitalne građe, te diseminaciju različitih digitalnih objekata koji su nastali kao rezultat djelovanja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njezinih zaposlenika. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu će koristiti mogućnost objave sadržaja u otvorenom pristupu u namjeri da poveća vidljivosti objavljenih sadržaja i samog Stomatološkog fakulteta kao visokoškolske ustanove.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.sfzg.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivana Pažur; E-mail: ipazur@sfzg.hrNatrag na popis