Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti šifrarnika

Dopuštene vrijednosti za atribut hrEduPersonScienceArea
Područje znanostiPolje znanostiGrana znanosti
PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
algebra
geometrija i topologija
diskretna i kombinatorna matematika
matematička analiza
matematička logika i računarstvo
numerička matematika
primijenjena matematika i matematičko modeliranje
teorija vjerojatnosti i statistika
financijska i poslovna matematika
ostale matematičke discipline
Fizika
opća i klasična fizika
fizika elementarnih čestica i polja
nuklearna fizika
atomska i molekulska fizika
fizika kondenzirane tvari
astronomija i astrofizika
biofizika i medicinska fizika
Geologija
geologija i paleontologija
mineralogija i petrologija
Kemija
fizikalna kemija
teorijska kemija
analitička kemija
anorganska kemija
organska kemija
biokemija i medicinska kemija
primijenjena kemija
Biologija
biokemija i molekularna biologija
botanika
mikrobiologija
zoologija
ekologija
genetika, evolucija i filogenija
opća biologija
Geofizika
Meteorologija s klimatologijom
Fizička oceanografija
Seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje
Ostale geofizičke discipline
Interdisciplinarne prirodne znanosti
metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti
znanost o moru
znanost o okolišu
znanost o zračenju
TEHNIČKE ZNANOSTI
Arhitektura i urbanizam
arhitektonsko projektiranje
urbanizam i prostorno planiranje
arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja
povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa
pejsažna arhitektura
Brodogradnja
konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
hidromehanika plovnih i pučinskih objekata
osnivanje plovnih i pučinskih objekata
tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata
Elektrotehnika
elektroenergetika
elektrostrojarstvo
elektronika
telekomunikacije i informatika
radiokomunikacije
automatizacija i robotika
Geodezija
kartografija
fotogrametrija i daljinska istraživanja
pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
primijenjena geodezija
geomatika
Građevinarstvo
geotehnika
nosive konstrukcije
hidrotehnika
prometnice
organizacija i tehnologija građenja
Grafička tehnologija
procesi grafičke reprodukcije
Kemijsko inženjerstvo
reakcijsko inženjerstvo
mehanički, toplinski i separacijski procesi
analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa
kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala
zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu
Metalurgija
procesna metalurgija
mehanička metalurgija
fizička metalurgija
Računarstvo
arhitektura računalnih sustava
informacijski sustavi
obradba informacija
umjetna inteligencija
procesno računarstvo
programsko inženjerstvo
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
rudarstvo
naftno rudarstvo
geološko inženjerstvo
Strojarstvo
opće strojarstvo (konstrukcije)
procesno energetsko strojarstvo
proizvodno strojarstvo
brodsko strojarstvo
precizno strojarstvo
Tehnologija prometa i transport
cestovni i željeznički promet
pomorski i riječni promet
poštansko-telekomunikacijski promet
zračni promet
inteligentni transportni sustavi i logistika
Tekstilna tehnologija
tekstilno-mehaničko inženjerstvo
tekstilna kemija
odjevna tehnologija
dizajn tekstila i odjeće
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
konstrukcija i osnivanje letjelica
zrakoplovne tehnologije i održavanje
vođenje i upravljanje letjelicama
Temeljne tehničke znanosti
automatika
energetika
materijali
mehanika fluida
organizacija rada i proizvodnje
tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)
termodinamika
Interdisciplinarne tehničke znanosti
inženjerstvo okoliša
mikro i nanotehnologije
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Temeljne medicinske znanosti
anatomija
citologija, histologija i embriologija
farmakologija
fiziologija čovjeka
genetika, genomika i proteomika čovjeka
imunologija
povijest medicine i biomedicinskih znanosti
neuroznanost
Kliničke medicinske znanosti
anesteziologija i reanimatologija
dermatovenerologija
fizikalna medicina i rehabilitacija
gerijatrija
ginekologija i opstetricija
hitna medicina
infektologija
intenzivna medicina
interna medicina
kirurgija
klinička biokemija
klinička citologija
klinička farmakologija s toksikologijom
klinička imunologija
medicinska etika
medicinska mikrobiologija
nuklearna medicina
oftalmologija
onkologija
ortopedija
otorinolaringologija
patofiziologija
patologija
pedijatrija
radiologija
radioterapija i onkologija
sudska medicina
urologija
psihijatrija
neurologija
sestrinstvo
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
epidemiologija
javno zdravstvo
medicina rada i športa
obiteljska medicina
socijalna medicina
zdravstvena ekologija
Veterinarska medicina
Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
Veterinarske kliničke znanosti
Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
Animalna proizvodnja i biotehnologija
Dentalna medicina
dječja i preventivna dentalna medicina
endodoncija i restaurativna dentalna medicina
morfologija stomatognatnog sustava
oralna kirurgija
oralna medicina
ortodoncija
parodontologija
protetika dentalne medicina
Farmacija
farmacija
medicinska biokemija
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda
agrokemija
bilinogojstvo
ekologija i zaštita okoliša
ekonomika
fitomedicina
genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama
hranidba životinja
krajobrazna arhitektura
lovstvo
mljekarstvo
poljoprivredna tehnika i tehnologija
povrćarstvo
proizvodnja i prerada animalnih proizvoda
ribarstvo
sjemenarstvo
stočarstvo
travnjaštvo
ukrasno bilje
vinogradarstvo i vinarstvo
voćarstvo
Šumarstvo
genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća
šumarske tehnologije i menadžment
urbano šumarstvo i zaštita prirode
uređivanje šuma
ekologija i uzgajanje šuma
lovstvo
zaštita šuma
Drvna tehnologija
drvni materijali
drvno tehnološki procesi
konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva
organizacija proizvodnje
Biotehnologija
bioinformatika
biologija
inženjerstvo
molekularna biotehnologija
otpadne tvari
Prehrambena tehnologija
inženjerstvo
kemija hrane
mikrobiologija hrane
nutricionizam
sigurnost i kvaliteta hrane
Interdisciplinarne biotehničke znanosti
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
ekonomika poduzetništva
financije
kvantitativna ekonomija
organizacija i menadžment
međunarodna ekonomija
opća ekonomija
trgovina i turizam
poslovna informatika
makroekonomija
mikroekonomija
ekonomska matematika i statistika
marketing
računovodstvo
Pravo
financijsko pravo
građansko pravo i građansko procesno pravo
kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija
međunarodno pravo
međunarodno privatno pravo
obiteljsko pravo
pomorsko i općeprometno pravo
povijest prava i države
radno i socijalno pravo
rimsko pravo
teorija prava i države
trgovačko pravo i pravo društava
upravno pravo i uprava
ustavno pravo
europsko javno pravo
europsko privatno pravo
Politologija
politička teorija / povijest političkih ideja
hrvatska politika / politika europske unije
komparativna politika
međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
javne politike / javno upravljanje
Informacijske i komunikacijske znanosti
arhivistika i dokumentalistika
informacijski sustavi i informatologija
knjižničarstvo
komunikologija
odnosi s javnošću
leksikografija i enciklopedistika
muzeologija
masovni mediji
novinarstvo
organizacija i informatika
informacijsko i programsko inženjerstvo
Sociologija
sociološka teorija
sociološka metodologija
posebne sociologije
Psihologija
opća psihologija
biološka psihologija
razvojna psihologija
socijalna psihologija
klinička i zdravstvena psihologija
psihologija rada
školska psihologija i psihologija obrazovanja
ostale primijenjene psihologije
Pedagogija
opća pedagogija
didaktika
opća i nacionalna povijest pedagogije
pedagogija ranog i predškolskog odgoja
školska pedagogija
visokoškolska pedagogija
andragogija
socijalna pedagogija
obiteljska pedagogija
posebne pedagogije
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
inkluzivna edukacija i rehabilitacija
poremećaji u ponašanju
Logopedija
komunikacijski i jezični poremećaji i specifične točke učenja
glasovno-govorni poremećaji
oštećenja sluha
poremećaji gutanja i hranjenja
Kineziologija
sistematska kineziologija
kineziologija sporta
kineziološka edukacija
kineziološka rekreacija
kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost
kineziološka antropologija
Demografija
opća demografija
demografske metode i modeli
demografske teorije
demografska povijest
posebne demografije
demografska statistika
Socijalne djelatnosti
socijalna politika
socijalno planiranje
teorija socijalnog rada
posebna područja socijalnog rada
socijalna gerontologija
Sigurnosne i obrambene znanosti
Interdisciplinarne društvene znanosti
javna uprava
europski studiji
metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti
HUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filozofija
logika
spoznajna teorija
ontologija
filozofska antropologija
filozofija prirode
filozofska teologija
estetika
etika
povijest filozofije
hrvatska filozofija
arapska filozofija
indijska filozofija
kineska filozofija
filozofija drugih kulturnih krugova
filozofija povijesti
filozofija društva / socijalna filozofija
filozofija jezika
filozofija kulture
filozofija odgoja
filozofija politike
filozofija prava
filozofija religije
filozofija uma
filozofija znanosti
filozofijska bioetika
Teologija
dogmatska teologija
moralna teologija
pastoralna teologija
egzegeza
crkvena povijest
biblijska teologija
fundamentalna teologija
patristika i kršćanska književnost
liturgika
ekumenska teologija
kanonsko pravo
religiozna pedagogija i katehetika
socijalni nauk Crkve
Filologija
klasična filologija
kroatistika
slavistika
romanistika
germanistika
anglistika
indologija
hebraistika i judaistika
arabistika
turkologija
ugrofinistika
sinologija
japanologija
druge orijentalne i ostale filologije
fonetika
opće jezikoslovlje (lingvistika)
poredbeno i historijsko jezikoslovlje
teorija i povijest književnosti
poredbena književnost
semiologija
Povijest
stara povijest
hrvatska i svjetska srednjovijekovna povijest
hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest
hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
pomoćne povijesne znanosti
teorija povijesti i metode historijske znanosti
povijest znanosti
Povijest umjetnosti
povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
zaštita umjetničke baštine
Znanost o umjetnosti
muzikologija i etnomuzikologija
teorija likovnih umjetnosti
teatrologija i dramatologija
filmologija
teorija glazbene umjetnosti
znanost o umjetnosti
Arheologija
prapovijesna arheologija
antička arheologija
srednjovjekovna arheologija
novovjekovna arheologija
Etnologija i antropologija
antropologija
etnologija
folkloristika
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
Interdisciplinarne humanističke znanosti
metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti
UMJETNIČKO PODRUČJE
Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)
gluma
kazališna režija
režija glazbenih i scenskih formi
radiofonska režija
lutkarstvo
dramsko pismo
dramaturgija izvedbe
Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)
režija
snimanje (filmsko i elektroničko)
filmska fotografija
montaža
filmska dramaturgija i scenarij
gluma
animirani film (režija)
Glazbena umjetnost
kompozicija
reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje)
glazbena pedagogija
Likovne umjetnosti
grafika
kiparstvo
slikarstvo
animirani film i novi mediji
likovna tehnologija
likovna pedagogija
arhitektura (umjetnički dio)
krajobrazna arhitektura (umjetnički dio - krajobrazno oblikovanje)
Primijenjena umjetnost
kostimografija
scenografija
fotografija
oblikovanje svjetla
oblikovanje zvuka
filmska i medijska produkcija
produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti
restauracija i konzervacija
Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
klasični balet
suvremeni balet
koreografija
pantomima
scensko kretanje
Dizajn
dizajn vizualnih komunikacija
industrijski dizajn i dizajn proizvoda
modni dizajn
dizajn interakcija
Interdisciplinarno umjetničko polje
INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Kognitivna znanost
Geografija
fizička geografija
društvena geografija
regionalna geografija
primijenjena geografija
Integrativna bioetika
Kroatologija
Obrazovne znanosti
Rodni studiji
Biotehnologija u biomedicini
Projektni menadžment
INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI

Natrag na popis XML datoteka