Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr

 

O jedinstvenom korisničkom web-sučelju za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI@EduHr administracija

Otvaranje korisničkog računa

Registracija matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Registracija partnera u sustavu AAI@EduHr

Imenovanje odgovorne osobe u sustavu AAI@EduHr i predstavnika u Vijeću AAI@EduHr 

Promjena općih podataka o matičnoj ustanovi ili partneru u sustavu AAI@EduHr

Promjena domene matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Promjena AAI@EduHr servisa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Promjena URL-a web-sučelja za upravljanje elektroničkim identitetima

Udomljavanje AAI@EduHr servisa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Brisanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

 

O jedinstvenom korisničkom web-sučelju

Registracija matične ustanove ili partnera u sustavu AAI@Eduhr, promjena podataka iz sustava AAI@EduHr vezanih uz matične usanove ili partnere, brisanje matične ustanove ili partnera iz sustava AAI@Eduhr obavlja se kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI@EduHr administracija.

Kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove i partnere omogućene su tri kategorije značajki.

1. U prvu kategoriju pripadaju zahtjevi koji se podnose kroz web-sučelje i koji zahtijevaju slanje ovjerenog obrasca na adresu Sveučilišnog računskog centra. To su zahtjevi kojima se traži:

 • stjecanje statusa matične ustanove ili partnera u sustavu AAI@EduHr
 • promjena statusa matične ustanove ili partnera u sustavu AAI@EduHr:
  • promjena naziva ustanove u sustavu AAI@EduHr
  • promjena sjedišta ustanove u sustavu AAI@EduHr
  • imenovanje ili brisanje imenovanja osobe na dužnosti u sustavu AAI@EduHr
 • promjena domene matične ustanove u sustavu AAI@EduHr
 • brisanje statusa matične ustanove ili partnera u sustavu AAI@EduHr.

2. U drugu kategoriju pripadaju zahtjevi koji se podnose kroz web-sučelje ali ne zahtijevaju slanje ovjerenog obrasca na adresu Sveučilišnog računskog centra. To su zahtjevi kojima se traži:

 • promjena URL-a web sučelja za upravljanje elektroničkim identitetima
 • udomljavanje AAI@EduHr servisa u Srcu
 • promjena/brisanje AOSI servisa matične ustanove
 • promjena/brisanje LDAP servisa matične ustanove
 • promjena/brisanje RADIUS servisa matične ustanove.

3. Promjena podataka kontakt osobe za podršku korisnicima i kontakt osobe za nadzorni sustav    provodi se izravno kroz web-sučelje i za takve zahtjeve nije potrebno prolaziti proceduru podnošenja i odobravanja zahtjeva.

Osim navedenih značajki korisnicima je omogućen  uvid u popis registriranih resursa u sustavu AAI@EduHr koji su u vlasništvu njihove matične ustanove u sustavu AAI@EduHr ili partnera AAI@EduHr.

 

Otvaranje korisničkog računa

U svrhu podnošenja Zahtjeva za stjecanjem statusa ustanove, a niste imenovana odgovorna osoba matične ustanove u sustavu AAI@EduHr ili partnera AAI@EduHr, trebate se registrirati (otvoriti korisnički račun) za puni pristup sučelju. 

Prvi korak je prijava korištenjem neke od liste ponuđenih vjerodajnica. Gumb za prijavu nalazi se na desnom kraju navigacijske trake:

Na sljedećoj stranici potrebno je odabrati neku od ponuđenih vjerodajnica za prijavu.

Sljedeći korak registracije korisnika je popunjavanje postavki korisničkog profila pri čemu je potrebno provjeriti točnost podataka preuzetih prilikom prijave. Prikazani podaci bit će spremljeni kao dio Vašeg korisničkog računa:

Ispravnost podataka potvrđujete klikom na karticu „Spremi“. Po kliku na gumb "Spremi" korisnički profil će biti zapamćen i postupak registracije dovršen. Na temelju informacija iz vašeg profila vašem će korisničkom računu biti omogućena autorizacija za puni pristup i korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelje za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr.

 

Registracija matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

U svrhu podnošenja Zahtjeva za stjecanjem statusa ustanove, a niste imenovana odgovorna osoba matične ustanove u sustavu AAI@EduHr , trebate se registrirati (otvoriti korisnički račun) za puni pristup sučelju prema uputama za Otvaranje korisničkog računa.

Nakon uspješnog otvaranja korisničkog računa, sljedeći korak je registracija matične ustanove u sustavu AAI@EduHr.

U tu svrhu, u izborniku odaberete poveznicu „Matična ustanova“:

Zatim kliknete na: „Zahtjev za dodjelom statusa matične ustanove“:

Nakon ispunjavanja općih podataka o ustanovi zahtjev možete "Spremiti za kasnije" ili "Nastaviti sa definiranjem programske podrške". Prilikom odabira programske podrške moguće je odabrati jednu od tri mogućnosti:

Ako zatražite uslugu udomljavanja programske podrške u Srcu, upute za to se nalaze na web-stranici: Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr.

Po odabiru željene programske podrške zahtjev prelazi u stanje 'podneseno' nakon čega je omogućen dohvat PDF verzije obrasca zahtjeva kojeg je potrebno ovjeriti potpisom čelnika i pečatom ustanove te poslati na adresu navedenu na obrascu.

 

Registracija partnera u sustavu AAI@EduHr

U svrhu podnošenja "Zahtjeva za stjecanjem statusa ustanove", a niste imenovana odgovorna osoba partnera AAI@EduHr, trebate se registrirati (otvoriti korisnički račun) za puni pristup sučelju prema uputama za Otvaranje korisničkog računa.

Nakon uspješnog otvaranja korisničkog računa, sljedeći korak je registracija partnera u sustavu AAI@EduHr pri čemu je potrebno odabereti poveznicu „Ustanova partner“:

Zatim kliknete na: „Zahtjev za dodjelom statusa partnera“:

Nakon što ispunite sve tražene podatke i zahtjev prijeđe u stanje 'podneseno', omogućit će se dohvat PDF verzije obrasca zahtjeva koju je potrebno ovjeriti potpisom čelnika i pečatom ustanove te poslati na adresu navedenu na obrascu.

 

Promjena općih podataka o matičnoj ustanovi ili partneru u sustavu AAI@EduHr

Promjena općih podataka o ustanovi:

 • naziva ustanove
 • službene adresa ustanove

obavlja se podnošenjem zahtjeva kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI@EduHr administracija . Zahtjev je dostupan u izborniku web-sučelja pod:

 • (za matične ustanove) „Novi zahtjev vezan uz status“ 
  • Promjena statusa matične ustanove“ 
   • „Zahtjev za promjenom statusa matične ustanove“
 •  (za partnere) „Novi zahtjev vezan uz status“ 
  • Promjena statusa ustanove partnera“ 
   • „Zahtjev za promjenom statusa ustanove partnera“

Nakon ispunjavanja općih podataka o ustanovi,  zahtjev prelazi u stanje 'podneseno' nakon čega će biti omogućen dohvat PDF verzije obrasca zahtjeva koju je potrebno ovjeriti potpisom čelnika i pečatom ustanove te poslati na adresu navedenu na obrascu.

 

Promjena AAI@EduHr servisa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Matičnim ustanovama u sustavu AAI@EduHr koje same održavaju programsku podršku omogućena je promjena AAI@EduHr servisa kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove i partnere u sustavu AAIvEduHr - AAI@EduHr administracija.

Promjenu / brisanje / dodavanje AAI@EduHr servisa može zatražiti isključivo odgovorna osoba matične ustanove u sustavu AAI@EduHr kroz zasebne zahtjeve bez potrebe za ovjerom čelnika ustanove.

Kod dodavanja informacija o servisima potrebno je obratiti pažnju na oznaku "Težina*" pri čemu je potrebno  pripaziti na "Broj" koji označava prioritet. Veći broj znači veći prioritet. Izračunava se automatski u odnosu na trenutni broj servisa.

 • Zahtjev za promjenom AOSI servisa matične ustanove dostupan je u formi AOSI, klikom na gumb „Promjena“.

    - Za dodavanje sekundarnog servisa potrebno je iskoristiti karticu „Dodaj sekundarni servis“

    - Opcija „Brisanje“ servisa dostupna je samo ustanovama koje imaju registrirane sekundarne servise.

 • Zahtjev za promjenom LDAP servisa matične ustanove dostupan je u formi LDAP, klikom na gumb „Promjena“.

     - Za dodavanje sekundarnog servisa potrebno je iskoristiti karticu „Dodaj sekundarni servis“:

     - Opcija „Brisanje“ servisa dostupna je samo ustanovama koje imaju registrirane sekundarne servise.

 • Zahtjev za promjenom RADIUS servisa matične ustanove dostupan je u formi RADIUS, klikom na gumb „Promjena“.

     - Za dodavanje sekundarnog servisa potrebno je iskoristiti karticu „Dodaj sekundarni servis“:

     - Opcija „Brisanje“ servisa dostupna je samo ustanovama koje imaju registrirane sekundarne servise.

 

Promjena URL-a web-sučelja za upravljanje elektroničkim identitetima

Za promjenu URL-a web-sučelja potrebno je podnijeti zahtjev kroz jedinstveno korisničko web-sučelje AAI@EduHr administracija, dostupan u izborniku sučelja pod:

 • (za matične ustanove) „Novi zahtjev vezan uz status“ 
  • Promjena URL-a web-sučelja
   • Zahtjev za promjenom URL-a web sučelja za administraciju sadržaja imenika.

Nakon ispunjavanja zahtjeva potrebno je podnijeti zahtjev klikom na karticu "Podnesi zahtjev".

 

Brisanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Brisanje matične ustanove iz sustava AAI@EduHr može zatražiti osoba koja je od strane matične ustanove imenovana odgovornom osobom za sustav AAI@EduHr  podnošenjem „Zahtjeva za brisanjem statusa matične ustanove“ dostupnog u izborniku web-sučelja AAI@EduHr administracija:

 •  „Novi zahtjev vezan uz status“  - „Brisanje statusa matične ustanove“.

Po odabiru brisanja statusa matične ustanove, na sljedećoj stranici prikazuje se zahtjev za brisanjem statusa:

Ako su podaci sa zahtjeva ispravni, podnosi se zahtjev koji zatim prelazi u stanje 'podneseno' čime je omogućen dohvat PDF verzije obrasca zahtjeva koju je potrebno ovjeriti potpisom čelnika i pečatom ustanove te poslati na adresu navedenu na obrascu.