Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pravila korištenja AAI@EduHr Lab usluge

Korisnici AAI@EduHr Laba

AAI@EduHr Lab mogu koristiti sve osobe koje ovlašteni (u smislu Pravilnika o ustroju AAI@EduHr) predstavnik davatelja usluge (matične ustanove ili partnera AAI@EduHr) za to ovlasti slanjem elektroničke pošte Koordinatoru AAI@EduHr federacije na adresu aai@srce.hr. Korisnikom se smatra svaka osoba koja upravlja uslugom koja koristi AAI@EduHr Lab za autentikaciju i autorizaciju krajnjih korisnika.

 

Prava korisnika AAI@EduHr Laba

AAI@EduHr Lab omogućuje autentikaciju i autorizaciju krajnjih korisnika na način istovjetan produkcijskom sustavu AAI@EduHr, ali isključivo putem elektroničkih identiteta iz sustava testnih LDAP imenika koji su sastavni dio AAI@EduHr Laba.

Korisnik AAI@EduHr Laba ima pravo na:

  • do 5 testnih elektroničkih identiteta u LDAP imeniku s domenom aai-test.hr
  • jedan testni imenik s domenom po njegovom izboru (preporuka je da to bude domena njegove ustanove, npr. srce.hr). Korisnik dobiva administratorska prava nad tim imenikom;

Elektroničke identitete iz testnih imenika korisnik kao i osobe kojima ih je korisnik ustupio smiju koristiti isključivo za pristup testnim uslugama u okviru AAI@EduHr Laba.

Testni LDAP imenici ni pod kojim uvjetima nisu i ne mogu biti povezani u produkcijski sustav AAI@EduHr.

 

Registracija testnih usluga

Testne se usluge, kao i one produkcijske, registriraju isključivo putem Registra resursa u sustavu AAI@EduHr. Prelazak iz testnog u produkcijski status i obratno također se obavlja putem registra resursa prema (pogledajte detaljne upute).

 

Rok trajanja registracije testne usluge

Srce zadržava pravo, uz prethodnu najavu, obrisati iz Registra resursa (a time im i onemogućiti korištenje AAI@EduHr Laba) sve testne usluge za koje nije zabilježena niti jedna autentikacija u periodu od 6 mjeseci.