Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Rječnik pojmova

Autentikacija (engl. authentication) - proces kojim se provjerava (elektronički) identitet korisnika;

Autorizacija (engl. authorisation) - proces kojim se autenticiranom korisniku dodjeljuje odnosno oduzima pravo pristupa resursu;

Autorizacijski atributi (engl. authorisation attributes) - podaci o korisniku temeljem kojih se donosi odluka o njegovom pravu pristupa resursu;

Elektronički identitet (engl. electronic identity, digital identity) - skup podataka o pojedincu, koji se koristi za potrebe provjere identiteta (autentikacija) i prava pristupa (autorizacija). Pamti se u posebnoj bazi podataka koju zovemo imenik;

Davatelj elektroničkih identiteta (engl. identity provider, IdP) - vidjeti matična ustanova;

Imenik (engl. directory) - osobita baza podataka koja sadrži podatke o korisnicima; uz imenik se veže imenička shema - popis i opis atributa o entitetima koji su evidentirani u imeniku. Aktualni, globalno prihvaćeni imenički standard je LDAP;

Korisnik (engl. user) - osoba registrirana pri matičnoj ustanovi;

Matična ustanova (engl. home organisation) - ustanova koja održava imenik s podacima o korisnicima;

Pristupni mehanizam resursa (engl. access control) - mehanizam kojim se dopušta ili brani pristup resursu temeljem korisnikovih autorizacijskih atributa;

PKI (engl. Public Key Infrastructure) - infrastruktura javnog ključa; infrastruktura za distribuciju i upravljanje javnim ključevima i digitalnim certifikatima;

Registracija (engl. registration) - proces stjecanja elektroničkog identiteta; tijekom tog procesa osoba dokazuje svoj identitet matičnoj ustanovi; podaci se zapisuju u imenik;

Resurs (engl. resource) - objekt kojem korisnik želi pristupiti; može biti računalna mreža, sustav, web sjedište, aplikacija...

Davatelj usluge (engl. service provider, SP) - vidjeti vlasnik resursa;

Vlasnik resursa (engl. resource owner) - entitet, tipično ustanova, koja posjeduje resurs i nudi njegovu uporabu korisnicima;