Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Interni informacijski servisi Srca - Wiki


Opis resursa:

  • Interni Wiki Srca

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://intwiki.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • displayName
  • hrEduPersonUniqueID
  • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Interni informacijski servisi Srca; E-mail: isa@srce.hrNatrag na popis