Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Sveučilište u Rijeci


Opis resursa:

  • Namjena repozitorija je pohrana, trajno čuvaje i diseminiranje intelektualne produkcije Sveučilišta u Rijeci koju čine: 1. izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci; 2. autorski radovi zaposlenika i studenata Sveučilišta u Rijeci iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija; 3. radovi koji govore o Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, zaposlenicima ili studentima. Pored navedenih zbirki, u repozitorij namjeravamo uvrstiti i druge zbirke potrebne za obavljanje djelatnosti Sveučilišta (zbirku izvora za učenje, istraživačke zbirke, digitalizirane zbirke građe iz fondova knjižnica u sastavu Sveučilišta) koje su u vlasništvu sastavnica ili na kojima sastavnice imaju pravo objavljivanja.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.unirepository.svkri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Senka Tomljanović; E-mail: stomljan@svkri.hrNatrag na popis